เครื่องบัดกเรอร์สายเคเบิลข้อมูล

เมื่อพูดถึงเครื่องบัดกรีสายเคเบิลข้อมูลมีหลายประเภทจริงๆ บางส่วนมีไว้สําหรับการบัดกรีสายข้อมูลความเร็วสูงบางสายมีไว้สําหรับการบัดกรีสายเคเบิลข้อมูลความเร็วต่ํา บางส่วนเป็นอัตโนมัติและบางส่วนเป็นกึ่งอัตโนมัติ